نمونه تدریس کتب پزشکی پارسه ویژه آزمون رزیدنتی و پره انترنی(دمو)

نمونه تدریس بیماری های قلب
نمونه تدریس زنان و زایمان
نمونه تدریس اصول جراحی عمومی
نمونه تدریس طب اطفال
نمونه تدریس نورولوژی
نمونه تدریس اورولوژی
نمونه تدریس چشم پزشکی
پاسخ تشریحی به نمونه سوالات آزمون های دستیاری – پیش کارورزی در کتب پارسه
نمونه تدریس بیماری های قلب
نمونه تدریس کتاب بیماری های قلب (هاریسون ۲۰۱۸ و سیسیل ۲۰۱۶) -دکتر محمدرضا نادریان

نمونه تدریس کتاب بیماری های قلب (هاریسون ۲۰۱۸ و سیسیل ۲۰۱۶) -دکتر محمدرضا نادریان

نمونه تدریس زنان و زایمان
نمونه تدریس کتاب زنان و زایمان ACOG 2019 -دکتر شمین قبادی

نمونه تدریس کتاب زنان و زایمان ACOG 2019 -دکتر شمین قبادی

نمونه تدریس کتاب زنان و زایمان ACOG 2019 -دکتر شمین قبادی

نمونه تدریس کتاب زنان و زایمان ACOG 2019 -دکتر شمین قبادی

نمونه تدریس اصول جراحی عمومی
 اصول جراحی عمومی(لارنس ۲۰۱۹)-دکتر سامان شیخی

 اصول جراحی عمومی(لارنس ۲۰۱۹)-دکتر سامان شیخی

 اصول جراحی عمومی(لارنس ۲۰۱۹)-دکتر سامان شیخی

 اصول جراحی عمومی(لارنس ۲۰۱۹)-دکتر حامد واثقی

 اصول جراحی عمومی(لارنس ۲۰۱۹)-دکتر حامد واثقی

 اصول جراحی عمومی(لارنس ۲۰۱۹)-دکتر حامد واثقی

نمونه تدریس طب اطفال
 کتاب طب اطفال پارسه-دکتر بهزاد جدیری

 کتاب طب اطفال پارسه-دکتر بهزاد جدیری

 کتاب طب اطفال پارسه-دکتر بهزاد جدیری

 کتاب طب اطفال نلسون ۲۰۱۹(کودکان) -دکتر بهزاد جدیری

 کتاب مروری بر مبانی طب اطفال پارسه-دکتر بهزاد جدیری

نمونه تدریس نورولوژی
 کتاب نورولوژی پارسه-دکتر مازیا امامی خواه

 کتاب نورولوژی پارسه-دکتر فهیمه محقق

 کتاب نورولوژی پارسه-دکتر مازیا امامی خواه

 کتاب نورولوژی پارسه-دکتر مازیا امامی خواه

نورولوژی پارسه ویژه آزمون دستیاری-دکتر مازیار امامی خواه

کتاب نورولوژی پارسه (مروری بر بیماریهای مغز و اعصاب)- دکتر فهیمه محقق

 کتاب نورولوژی(مروری بر بیماریهای مغز و اعصاب) -دکتر مازیا امامی خواه

نمونه تدریس اورولوژی
 کتاب  درسنامه جامع اورولوژی- دکتر آرش کریمی

 کتاب  درسنامه جامع اورولوژی-دکتر آرش کریمی

 کتاب  درسنامه جامع اورولوژی-دکتر آرش کریمی

 کتاب جامع جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی- دکتر آرش کریمی

 درسنامه جامع اورولوژی پارسه -دکتر آرش کریمی

 کتاب جراحی کلیه و مجاری ادراری -دکتر آرش کریمی

نمونه تدریس چشم پزشکی
 کتاب چشم پزشکی(فصل تومورهای چشمی ) -دکتر میر عطااله صلابتی

کتاب چشم پزشکی پارسه-دکتر میر عطااله صلابتی

کتاب چشم پزشکی پارسه-دکتر میر عطااله صلابتی

 کتاب چشم پزشکی(فصل تومورهای چشمی ) -دکتر میر عطااله صلابتی

کتاب چشم پزشکی پارسه-دکتر میر عطااله صلابتی

کتاب چشم پزشکی پارسه-دکتر میر عطااله صلابتی

پاسخ تشریحی به نمونه سوالات آزمون های دستیاری – پیش کارورزی در کتب پارسه
سوالات دستیاری ۹۷ با پاسخ تشریحی-دکتر آرش کریمی بابا احمدی

دمو سوال دستیاری۹۶(نورولوژی)-دکتر مازیار امامی خواه

سوالات کتاب اصول جراحی عمومی (لارنس ۲۰۱۹)-دکتر سامان شیخی

سوال دستیاری نورولوژی ۹۷- دکتر فهیمه محقق

سوالات کتاب جراحی عمومی لارنس ۲۰۱۹- دکتر سامان شیخی

سوالات آزمون دستیاری ۹۳ (کودکان)-دکتر بهزاد جدیری

پاسخ سوال کودکان (پیش کارورزی ۹۳)- دکتر بهزاد جدیری

سوالات کتاب جراحی عمومی لارنس ۲۰۱۹- دکتر سامان شیخی

سوال نورولوژی آزمون دستیاری-دکتر مازیار امامی خواه

سوال پیش کارورزی چشم پزشکی- دکتر میرعطاله صلابتی

سوال اورولوژی دستیاری ۹۴- دکتر آرش کریمی بابا احمدی

پاسخ سوال اورولوژی دستیاری ۹۶-دکتر آرش کریمی بابا احمدی

آزمون دستیاری دندانپزشکی۹۲ (بیماریهای کودکان)- دکتر بهزاد جدیری

سوالات کتاب اصول جراحی عمومی (لارنس ۲۰۱۹) – دکترحامد واثقی

نمونه تدریس کتاب جامع اورولوژی پارسه-دکتر آرش کریمی بابا احمدی

سوال دستیاری اورولوژی-دکتر آرش کریمی بابا احمدی

پاسخ به سوالات دستیاری در کتاب چشم پزشکی – دکتر میرعطااله صلابتی

فهرست