نمونه تدریس کتب پزشکی پارسه ویژه آزمون رزیدنتی و پره انترنی(دمو)

نمونه تدریس چشم پزشکی
نمونه تدریس نورولوژی
نمونه تدریس طب اطفال
نمونه تدریس اورولوژی
نمونه تدریس اصول جراحی عمومی
نمونه تدریس چشم پزشکی
 کتاب چشم پزشکی(فصل تومورهای چشمی ) -دکتر میر عطااله صلابتی

کتاب چشم پزشکی پارسه-دکتر میر عطااله صلابتی

کتاب چشم پزشکی پارسه-دکتر میر عطااله صلابتی

نمونه تدریس نورولوژی
 کتاب نورولوژی پارسه-دکتر مازیا امامی خواه

 کتاب نورولوژی پارسه-دکتر فهیمه محقق

 کتاب نورولوژی پارسه-دکتر مازیا امامی خواه

نمونه تدریس طب اطفال
 کتاب طب اطفال پارسه-دکتر بهزاد جدیری

 کتاب طب اطفال پارسه-دکتر بهزاد جدیری

نمونه تدریس اورولوژی
 کتاب  درسنامه جامع اورولوژی- دکتر آرش کریمی

 کتاب  درسنامه جامع اورولوژی-دکتر آرش کریمی

 کتاب  درسنامه جامع اورولوژی-دکتر آرش کریمی

نمونه تدریس اصول جراحی عمومی
 اصول جراحی عمومی(لارنس ۲۰۱۹)-دکتر سامان شیخی

 اصول جراحی عمومی(لارنس ۲۰۱۹)-دکتر سامان شیخی

فهرست